ad


ad
/æd/ * danh từ - (thông tục) (viết tắt) của advertisement

English-Vietnamese dictionary. 2015.